Xuất bản thông tin

Ban hành quy chế làm việc Của trường mầm non Xuân Sơn năm học 2016-2017

Ban hành quy chế làm việc Của trường mầm non Xuân Sơn năm học 2016-2017


 PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN XUÂN SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 48/QĐ-TrMN

Xuân Sơn, ngày 01 tháng 9 năm 2016

 

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc  ban hành quy chế làm việc

Của trường mầm non Xuân Sơn năm học 2016-2017

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON XUÂN SƠN

 

Căn cứ VBHN số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non.

Căn cứ thông tư liên tịch số 48/2011/TT-BGDĐT  ngày 25 tháng 10 năm 2011 quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non.

Căn cứ vào thông tư số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 03 năm 2015 quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Căn cứ kết quả lấy ý kiến đóng góp xây dựng Quy chế làm việc của trường Mầm non Xuân Sơn.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của trường Mầm nonXuân Sơn gồm 5 chương, 16 điều..

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Cán bộ, Giáo viên, nhân viên, các đoàn thể trong nhà trường có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Đông Triều (b/c)

- Như Điều 3 (thực hiện);

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Mến

 

 

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA TRƯỜNG MẦM NON XUÂN SƠN

(Ban hành kèm theo Quyết định số:48/QĐ-TrMN ngày 01 tháng 9 năm 2016

của hiệu trưởng trường mầm non Xuân Sơn)

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

         Điều 1: Phạm vi đối tượng điều chỉnh

       1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, quan hệ công tác và trình tự giải quyết công việc của trường Mầm non Xuân Sơn.

       2. Các thành viên của trường Mầm non Xuân Sơn. Hiệu trưởng, các đoàn thể, các bộ phận chuyên môn,  chịu sự điều chỉnh của quy chế này.

         Điều 2: Nguyên tắc làm việc của trường mầm non Xuân Sơn.

       1. Trường Mầm non Xuân Sơn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm phát huy vai trò của lãnh đạo tập thể, đồng thời đề cao trách nhiệm cá nhân của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và từng bộ phận chuyên môn.

       2. Trường mầm non Xuân Sơn trực tiếp Hiệu trưởng là người có thẩm quyền cao nhất trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng GD&ĐT Đông Triều. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo chung các hoạt động của trường, đồng thời chịu trách nhiệm thực hiện một số công tác kiêm nghiệm của ngành, địa phương phân công.

       3. Trong phân công công việc, đầu việc được giao cho người phụ trách chịu trách nhiệm, cấp trên không làm thay việc cho cấp dưới, tập thể không làm thay việc cho cá nhân và ngược lại ... công việc được giao cho Phó hiệu trưởng được HT phân công chỉ đạo công tác chuyên môn chung của nhà trường chịu trách nhiệm trực tiếp trước HT và cùng chịu trách nhiệm trước Phòng GD&ĐT Đông Triều về phần nhiệm vụ được phân công.

       Các tổ chuyên môn của trường chịu trách nhiệm tổ chức điều hành hoạt động  tôt, theo dõi ngày giờ công của các tổ viên, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của HT, hiệu phó chuyên môn và chịu trách nhiệm chính về công việc của mình trước HT và phó HT phụ trách chuyên môn của trường cho phó hiệu trưởng, đoàn thể, tổ chuyên môn phụ trách thì các bộ phận phải chịu trách nhiệm về công việc được giao.

       4. Hoạt động của nhà trường được thực hiện theo hướng dẫn của sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh, Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều và hệ thống các văn bản pháp qui, quy định hiện hành có liên quan đến hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Tuân thủ trình tự, thủ tục và thời gian giải quyết công việc theo quy định pháp luật, chương trình kế hoạch và quy chế làm việc của trường Mầm non Xuân Sơn.

       5. Đề cao sự phối hợp công tác trao đổi thông tin, làm việc, đảm bảo dân chủ, minh bạch mọi hoạt động theo đúng phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật và Nhà nước quy định.

 

CHƯƠNG II: TỔ CHỨC BỘ MÁY

Điều 3 : Hiệu trưởng – Phó Hiệu trưởng

            Trường mầm non Xuân Sơn có 01 Hiệu trưởng; 02 Phó Hiệu trưởng. Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng do UBND thị xã Đông Triều bổ nhiệm.

             Phó Hiệu trưởng thực hiện nhiêm vụ (theo phân công của Hiệu trưởng) các Phó Hiệu trưởng nhận nhiệm vụ theo quy định chi tiết tại Quy chế này.

          Điều 4Tổ chuyên môn - nghiệp vụ

1. Tổ chuyên môn: Được chia thành 2 tổ gồm: Tổ mẫu giáo và tổ nhà trẻ.

2Tổ văn phòng : Gồm hiệu trưởng, các viên chức làm công tác kế toán, thủ quỹ, văn thư, y tế, tạp vụ và bảo vệ.

Điều 5: Hội đồng trường:

 Thực hiện theo Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về Điều lệ trường Mầm non;

Điều 6: Các Hội đồng trong nhà trường :

Các Hội đồng trong nhà trường do Hiệu trưởng thành lập trong năm học và làm Chủ tịch Hội đồng.

1. Hội đồng thi đua và khen thưởng: Thành lập vào đầu năm học để giúp Hiệu trưởng tổ chức các phong trào thi đua, đề nghị khen thưởng đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường. Các thành viên của Hội đồng gồm: Hiệu trưởng (Chủ tịch), các Phó Hiệu trưởng, đại diện Chi uỷ Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, các Tổ trưởng chuyên môn, Tổ trưởng văn phòng.

2. Hội đồng kỷ luật:

Việc thành lập, thành phần và hoạt động của Hội đồng này được thực hiện cho từng vụ việc và theo quy định của pháp luật.

      3. Các Ban chỉ đạo: Được thành lập cho từng công tác hoặc lồng ghép một số lĩnh vực công tác để đồng bộ trong chỉ đạo hoạt động, điều hành, tránh chồng chéo. Mỗi Ban chỉ đạo phải xây dựng quy chế hoạt động  riêng.

Điều 7: Tổ chức Đảng Cộng Sản Việt Nam và các đoàn thể.

       Nhà trường có Chi bộ Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Công đoàn cơ sở được thành lập và tổ chức theo điều lệ Đảng, Đoàn, Công đoàn.

        Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhà trường và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật thông qua quy chế hoạt động của Chi ủy.

         Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội khác trong nhà trường hoạt động theo quy định của pháp luật thông qua Quy chế phối hợp với Hiệu trưởng nhằm giúp nhà trường thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục.   

CHƯƠNG III:  NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 8: Nhiệm vụ, quyền hạn và cách thức giải quyết công việc.

  1. Hiệu trưởng:

* Nhiệm vụ, quyền hạn.

a) Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục từng năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền;

b) Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường, bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó. Đề xuất các thành viên của Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định;

c) Phân công, quản lý, đánh giá, xếp loại; tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển; khen thưởng, thi hành kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định;

d) Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản của nhà trường.

đ) Tiếp nhận trẻ em, quản lý trẻ em và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà trường, quyết định khen thưởng, phê duyệt kết quả đánh giá trẻ theo các nội dung nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;

e) Dự các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; tham gia các hoạt động giáo dục 2 giờ trong một tuần; được hưởng chế độ phụ cấp và các chính sách ưu đãi theo quy định;

f) Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị - xã hội trong nhà trường, hoạt động nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ;

g) Thực hiện xã hội hóa giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.

* Cách thức giải quyết công việc.

Hiệu trưởng có trách nhiệm trực tiếp báo cáo với trưởng phòng GD&ĐT đến kiểm tra công tác của trường và trực tiếp làm việc với các cơ quan về những công việc có liên quan đến công tác chăm sóc giáo dục.

Chịu trách nhiệm chung mọi hoạt động của Nhà trường và trực tiếp chỉ đạo công tác hành chính, công tác tổ chức, tổ trưởng chuyên môn, trưởng ban thi đua, khen thưởng - kỷ luật của trường.

Tổ chức bộ máy Nhà trường, xây dựng kế hoạch, phân công giáo viên đứng lớp, xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học, phụ trách cuộc vận động "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Quản lý giáo viên, nhân viên, học sinh, phân công kiểm tra đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ giáo viên nhân viên

Chủ tài khoản, quản lý hành chính, tài chính, tài sản của Nhà trường và các loại hồ sơ của Nhà trường

          Lên kế hoạch tu sửa CSVC của nhà trường báo cáo với địa phương và Phòng Giáo dục.

          Chủ trì các hội nghị, các cuộc họp của nhà trường. Tổ chức tốt hội nghị CB, VC, LĐ hàng năm, chăm lo đến đời sống CB, VC, LĐ trong nhà trường, có kế hoạch tạo điều kiện cho các đ/c CB, VC, LĐ đi học để nâng cao trình độ.

          Lên kế hoạch dự giờ thăm lớp tháng một lần, kiểm tra và duyệt kế hoạch giảng dạy của các thành viên trong trường sau khi hiệu phó chuyên môn đã duyệt.

          Thường xuyên nắm bắt tình hình các vấn đề vướng mắc để giải quyết kịp thời, thỏa đáng.

          Hội ý BGH tuần một lần, họp hội đồng tháng 1 lần vào thứ 7 tuần 1 của tháng.

  1. Phó hiệu trưởng:

a) Chịu trách nhiệm điều hành công việc do hiệu trưởng phân công;

b) Điều hành hoạt động của nhà trường khi được hiệu trưởng ủy quyền;

c) Dự các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; tham gia các hoạt động giáo dục 4 giờ trong một tuần; được hưởng chế độ phụ cấp và các chính sách ưu đãi theo quy định.

2.1.  Đ/c Hoàng Thị Thanh Hoa

Phụ trách chuyên môn về nội dung giáo dục, xây dựng kế hoạch chỉ đạo hoạt động chuyên môn, Quản lý các loại hồ sơ chuyên môn của Nhà trường, hồ sơ tuyển sinh, sổ kiểm tra, đánh giá công tác chuyên môn của giáo viên. Trực tiếp chỉ đạo chuyên môn trong nhà trường, xây dựng kế hoạch chuyên môn và kế hoạch giáo dục các độ tuổi, Hướng dẫn và triển khai cho giáo viên lập kế hoạch tháng, tuần theo từng chủ đề.

Cùng BGH dự giờ, kiểm tra hồ sơ sổ sách và xếp loại giáo viên hàng tháng.

Phụ trách phổ cập giáo duc; phụ trách các phong trào thi đua, VHVN và điều hành công việc khi hiệu trưởng uỷ quyền.

* Đ/c Ngô Thị Thiêm

Phụ trách công tác chăm sóc nuôi dưỡng. Phụ trách chuyên môn tổ 2-3

Xây dựng thực đơn cùng với đ/c kế toán theo dõi và kiểm tra việc xuất nhập thực phẩm hàng ngày.

          Xây dựng kế hoạch và triển khai bồi dưỡng công tác nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ trong toàn trường.

          Kiểm tra các bếp ăn, cùng với y tế học đường lên kế hoạch theo dõi sức khỏe cho trẻ.

          Cùng BGH dự giờ, kiểm tra hồ sơ sổ sách và xếp loại giáo viên hàng tháng.

Chịu trách nhiệm cơ sở Mễ Sơn.

Điều hành công việc khi hiệu trưởng ủy quyền.

  1. Tổ chuyên môn.

          * Phân công tổ trưởng phụ trách tổ:

          - Tổ trưởng tổ mẫu giáo: Dương Thị Thu Hà

          - Tổ phó: Nguyễn Thị Lương

          - Tổ trưởng tổ nhà trẻ: Đ/c Mạc Thị Lương

- Tổ phó: Nguyễn Thị Thu Hằng

Có nhiệm vụ.

a) Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và các hoạt động giáo dục khác;

b) Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và quản lý sử dụng tài liệu, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị giáo dục của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường, nhà trẻ;

c) Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;

d) Đề xuất khen thưởng, kỷ luật giáo viên.

          - Quản lý giáo viên thuộc tổ mình phụ trách, xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch dạy, phân phối chương trình và các qui định về chuyên môn.

          - Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ của tổ viên theo kế hoạch của Nhà trường. Đề xuất thực hiện chuyên đề, thao giảng…

          - Sinh hoạt tổ 2 lần/tháng

          - Cùng với BGH dự giờ và duyệt giáo án.

          - Hàng tháng sinh hoạt tổ chuyên môn có báo cáo về nhà trường, có nhiệm vụ kiểm tra các lớp trong tổ của mình. Có ý kiến đề xuất với BGH về giáo viên trong tổ và thông báo CSVC của  các lớp, có sự thay đổi phải báo cáo ngay về BGH giải quyết kịp thời.

          4. Tổ văn phòng.

          * Phân công tổ trưởng phụ trách tổ:

a) Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ theo tuần, tháng, năm nhằm phục vụ cho việc thực hiện các hoạt động của nhà trường về chăm sóc, dinh dưỡng;

b) Giúp hiệu trưởng quản lý tài chính, tài sản, lưu giữ hồ sơ của nhà trường.

c) Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường.

d) Tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên.

          - Hàng tháng sinh hoạt tổ định kỳ ít nhất hai tuần một lần, có báo cáo về nhà trường. Có ý kiến đề xuất với BGH về công việc, các thành viên trong tổ khi có sự thay đổi phải báo cáo ngay về BGH giải quyết kịp thời.

          5. Giáo viên đứng lớp.

          Chăm sóc giáo dục học sinh theo kế hoạch chương trình, thực hiện đầy đủ các qui định về hồ sơ giáo viên và qui chế chuyên môn theo qui định của Nhà trường, tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn.

          Quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do Nhà trường tổ chức và tham gia các hoạt động ngoại khóa, làm công tác phổ cập, kiểm định chất lượng khi được phân công.

          Soạn bài trước 3 ngày, thực hiện đúng thời gian biểu, thời khóa biểu nhà trường đề ra.

          Không nghe điện thoại, làm việc riêng trong giờ hành chính

          Xin nghỉ phải có lý do chính đáng, được sự đồng ý của hiệu trưởng mới được nghỉ.

          Họp hội đồng, sinh hoạt chuyên môn phải có sổ sách ghi chép đầy đủ, một tháng dự giờ bạn từ 1 – 2 tiết, có sổ dự giờ cá nhân.

          Không đi muộn về sớm, trả trẻ đúng người nhà (nếu phụ huynh đón hộ phải là người quen của giáo viên và có sự đồng ý của gia đình trẻ).

          Cháu đi học phải khỏe mạnh, không đón trẻ ốm đến trường.

          Phát hiện cháu ốm hoặc bị tai nạn phải đưa đi cấp cứu kịp thời, có nước ấm cho trẻ uống vào mùa đông. Vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ gọn gàng.

          Tổ chức họp phụ huynh một năm 2 lần, phải lên kế hoạch báo cáo với BGH duyệt ngày họp và có sổ ghi nghị quyết cụ thể.

          Mỗi lớp có một tủ thuốc sơ cứu thông thường.

          Đến lớp đúng giờ quy định, phải có thái độ ân cần đúng mực với phụ huynh. Yêu quý và tôn trọng trẻ, coi trọng trẻ như con đẻ của mình, không được đánh trẻ. Thường xuyên đóng góp ý kiến với BGH nhà trường và công đoàn xây dựng nhà trường. Cô tạo cho trẻ cảm giác trẻ ăn ngon miệng, thoải mái, động viên trẻ ăn hết khẩu phần ăn của mình. Cô càn chú ý hơn những cháu nhỏ chưa xúc được cơm ăn. Không bớt xén khẩu phần ăn của trẻ.

          Thực hiện đúng nội qui, qui định của Nhà trường.

* Những việc GV được biết và tham gia ý kiến.

Chủ trương, chính sách, chế độ, qui định sử dụng cơ sở vật chất, nâng ngạch, nâng lương…chế độ chính sách nhà giáo.

Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tuyển sinh, qui chế thi cử, các báo cáo sơ, tổng kết. Nhận xét công tác thi đua khen thưởng, công tác đánh giá CBQL,GV hàng năm.

          5. Nhân viên, tổ văn phòng

Tổ văn phòng: Thực hiện theo điều 17 TT12/2011 và các quy định cụ thể tại quy chế này:

Nhân viên văn phòng là những người làm nhiệm vụ phục vụ cho công tác quản lý, công tác giảng dạy, học tập, sinh hoạt của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Tổ văn phòng làm việc theo giờ hành chính. Phải thực hiện tốt các nhiệm vụ chính theo chức danh, ngoài ra phải kiêm nhiệm các việc khác do lãnh đạo trường phân công.

* Tổ trưởng tổ Văn phòng: - Trần Thị Ngọc

Phụ trách quản lý nhân viên tổ văn phòng về các mặt sau :

- Xây dựng chế độ làm việc của nhân viên và kế hoạch hoạt động của tổ hàng tháng, học kỳ, năm học, năm tài khóa.

- Quản lý việc thực hiện nề nếp, tác phong làm việc như : giờ giấc, vị trí làm việc, phù hiệu… Chấm công lao động, đánh giá thi đua của nhân viên trong tổ.

          - Chỉ đạo công tác dọn vệ sinh, nấu nước, chuẩn bị phòng họp cho Nhà trường.

- Ký nháy các văn bản do Hiệu trưởng ban hành theo thẩm quyền.

* Nhân viên kế toán:

a) Có trách nhiệm:

- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính và của nhà trường.

- Lập kế hoạch kinh phí các nguồn từ ngân nhà nước, học phí, xã hội hóa giáo dục…

- Lập báo cáo quyết toán, tài chính, tài sản, thống kê, kiểm kê theo tháng.

- Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ.

- Kiểm tra các thủ tục hợp đồng, lập hồ sơ thanh lý, thanh toán hợp đồng.

- Phối hợp với Ban Đại diện Hội Cha mẹ học sinh trong việc thu, chi quỹ Hội bảo đảm minh bạch, đúng nội dung, mục đích đã ký kết liên tịch .

- Tham gia các hoạt động bảo hiểm theo thỏa thuận của các tổ chức bảo hiểm.

-Thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định của Quy chế dân chủ, Quy chế công khai.

- Có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin với HT, Ban thanh tra nhân dân, các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát của cấp có thẩm quyền. 

- Kiêm nhiệm công tác quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về biên chế - tiền lương trong cán bộ, giáo viên, nhân viên.

b) Có quyền:

- Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán;

- Yêu cầu viên chức, học sinh cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu liên quan đến kế toán trong thời hạn nhất định, thực hiện chức năng tài chính của Kế toán.

- Bảo lưu ý kiến chuyên môn bằng văn bản khi có ý kiến khác với ý kiến của Hiệu trưởng;

- Báo cáo bằng văn bản cho Hiệu trưởng khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật về kế toán, tài chính.

                      * Nhân viên thủ quỹ và văn thư:

                a) Công tác thủ quỹ:    

Thu, nhận tiền trong và ngoài ngân sách được cấp hoặc được thu kịp thời, an toàn các nguồn quỹ. Cấp phát kinh phí khi có phiếu chi lệnh chi của chủ tài khoản, (phiếu chi đã có chữ ký của chủ tài khoản và kế toán).

           Có đủ hồ sơ, sổ sách theo dõi thu, chi và cập nhật kịp thời đúng nguyên tắc tài chính. Hàng tuần và hàng tháng đối chiếu sổ quỹ với kế toán; hàng quý tổng hợp kinh phí thu chi để đối chiếu sổ quỹ và kiểm tra quỹ tiền mặt để báo cáo với chủ tài khoản và thông báo công khai kinh phí sử dụng.

           Chịu sự kiểm kê tiền mặt định kỳ và bất thường của Hiệu trưởng, cung cấp đầy đủ thông tin với Ban thanh tra nhân dân (khi có sự đồng ý của Hiệu trưởng). Khi có đoàn thanh tra làm việc, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu.

            b) Công tác văn thư:

-Quản lý sổ công văn đi và đến đúng quy định của nhà nước

-Quản lý và sử dụng con dấu theo mục 4, điều 25, 26 trong Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư ban hành ngày 08/4/2004 của Lãnh đạo trường.

- Vào đầu năm học, thực hiện tổng kiểm tra toàn bộ hồ sơ học sinh: Thu- nhận - hoàn chỉnh hồ sơ cá nhân học sinh. Cùng với GVCN phát hiện thiếu sót để điều chỉnh. Sau khi đã hoàn chỉnh thì GVCN ký biên bản xác nhận và cùng tham gia quản lý hồ sơ. Hồ sơ luôn để tại tủ của văn phòng nhà trưởng. Khi GV có yêu cầu sử dụng phải làm thủ tục mượn và trả lại sớm.

           - Thực hiện việc trích xuất hồ sơ cá nhân học sinh theo đúng quy định:

          * Nhân viên Y tế:

          - Xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh

          - Lưu, hủy mẫu thức ăn hàng ngày.(Ghi sổ)

          - Xuất nhập kho, chia thực phẩm

          - Làm sổ kiểm thực 3 bước

          - Dọn vệ sinh, nấu nước, chuẩn bị phòng họp cho Nhà trường.

          * Bếp trưởng:

          - Nhận thực phẩm

          - Chia thức ăn cho các lớp

          - Quản lý mọi tài sản bếp ăn

          - Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong, ngoài bếp ăn.

          - Ghi sổ giao nhận thực phẩm hàng ngày.

          - Ghi tài chính công khai hàng ngày.

          - Bếp ăn phải có lịch ăn của nhà trường quy định, không tự ý đổi lịch ăn mà không có sự đồng ý của nhà trường.

          - Chịu trách nhiệm toàn bộ trước nhà trường về tình trạng ngộ độc thức ăn, nước uống xảy ra tại lớp.

          * Trưởng cơ sở:

          - Chấm công điều xếp giáo viên dạy thay.

          - Chịu trách nhiệm chung về vệ sinh trong ngoài lớp học.

          - Chịu trách nhiệm chung mọi hoạt động tại cơ sở của mình.

Điều 9: Các đoàn thể trong nhà trường

Tổ chức các hoạt động ở trường theo kế hoạch cấp trên và kế hoạch của Nhà trường.

Phối hợp với Nhà trường trong việc tổ chức, thực hiện qui chế dân chủ

Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các đoàn thể, dân chủ, bàn bạc các chủ trương, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ của Nhà trường theo đúng tinh thần nghị quyết số:04/2000-GD-BGD&ĐT của Bộ giáo dục  về thực hiện qui chế dân chủ trong hoạt động của Nhà trường.

. Thực hiện nhiệm vụ và hoạt động theo điều lệ của của các tổ chức Đoàn thể và sự lãnh đạo của Đảng và Đoàn thể cấp trên.

Phối hợp với nhà trường trong việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ và trong các hoạt động giáo dục.

Người đứng đầu các đoàn thể có biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt của đoàn thể, dân chủ bàn bạc các chủ trương, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Xây dựng nội dung chuẩn đánh giá công tác thi đua (học kỳ, năm học). Động viên các thành viên hăng hái lao động, học tập và tích cực thi đua. Quản lý qũy phúc lợi tự có của nhà trường.

Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý nhà trường, giám sát thực hiện chế độ chính sách và việc thực hiện quy chế dân chủ, phát hiện những vi phạm quy chế dân chủ trong nhà trường đề nghị hiệu trưởng giải quyết.

Điều 10: Ban đại diện PHHS( Hội phụ huynh học sinh)

- Mỗi lớp có một ban đại diện PHHS, số lượng ban đại diện PHHS  của lớp có 2 hoặc 3 người.  Toàn trường thành lập Ban liên lạc PHHS của trường  gồm có 3 thành viên. Trong đó có 01 trưởng ban; 01 phó ban ; 01 ủy viên làm thủ quỹ trong ban liên lạc. Nhiệm kỳ của Hội cha mẹ học sinh là một năm học.

- Ban đại diện PHHS  có trách nhiệm thu thập ý kiến đóng góp của cha mẹ HS để cùng nhà trường giải quyết những nội dung công việc có liên quan đến sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình HS trong việc giáo dục HS.

- Vận động các bậc cha mẹ HS thực hiện các chủ trương, chính sách, chế độ mà HS được hưởng hoặc nghĩa vụ HS phải đóng góp theo qui định và các hoạt động xã hội hóa giáo dục ở địa phương, để tăng cường CSVC trường học.

- Trực tiếp phản ánh, trao đổi, đóng góp ý kiến với nhà trường, GVCN về các vấn đề có liên quan đến công tác giáo dục trong nhà trường.

Điều 11: Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục giáo viên và học sinh:

* Giáo viên :

- Hành vi, ngôn ngữ ứng xử giáo viên phải chuẩn mực, có tác dụng giáo dục đối với học sinh.

- Trang phục giáo viên phải chỉnh tề, phù hợp với hoạt động sư phạm, theo quy định của Chính phủ.

- Xây dựng môi trường văn hóa và thân thiện trong nhà trường, thân thiện trong giao tiếp với đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh.

* Học sinh:

- Hành vi, ngôn ngữ ứng xử phải lễ phép với Thầy cô, người lớn tuổi, thân thiện với bạn bè.

- Trang phục chỉnh tề, phù hợp với học sinh; áo đồng phục theo quy định vào thứ 2 và thứ 6 hàng tuần.

Điều 12: Những việc không được làm:

- CB - GV -NV: không  uống rượu, bia và sử dụng các chất kích thích khác, khi đang tham gia các hoạt động giáo dục trong nhà trường; không sử dụng điện thoại khi đang giảng dạy trên lớp, trong hội họp.

- Không được sử dụng thời gian làm việc, giảng dạy vào việc riêng như tụ tập đi ăn sáng, uống cà phê trong nhà trường, khi hội họp tuyệt đối không nói chuyện riêng, làm mất trật tự.

-  CB- GV- NV: nghiêm cấm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể HS và đồng nghiệp; cấm gian lận trong thi cử, kiểm tra, đánh giá, tuyển sinh và dạy thêm trái qui định.

- Xuyên tạc nội dung giáo dục, dạy sai nội dung kiến thức, không đúng với quan điểm, đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tùy tiện cắt xén chương trình giáo dục.

- Không sinh con thứ 3.

Điều 13Khen thưởng – kỷ luật:

- CB-GV-NV và HS có thành tích  được khen thưởng các danh hiệu theo tiêu chuẩn thi đua của nhà trường và cấp trên đề ra trong năm học.

- CB-GV-NV vi phạm các quy định thì tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo qui định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục và theo nội qui nhà trường .

- Nếu CB,GV,NV vi phạm sinh con thứ 3 thì phải chịu kỷ luật trước hội đồng nhà trường, hạ thi đua và đề nghị lên cấp trên chuyển công tác hoặc phân làm công nhiệm vụ khác.

 

CHƯƠNG IV

CHẾ ĐỘ HỘI HỌP – THÔNG TIN BÁO CÁO

Điều 14: Chế độ hội họp:

 Mỗi cuộc họp do trường triệu tập phải có sự thống nhất của Hiệu trưởng. Qui  định các cuộc họp thường xuyên trong tháng như sau :

-  Họp BGH : Mỗi tuần 01 lần.

-  Hội ý ban thường trực (BGH, CĐ, ĐTN, TTCM): Đột suất hoặc định kỳ trước khi họp Hội đồng nhà trường  (Mỗi tháng  một lần)

-  Họp hội đồng nhà trường (HĐSP): Mỗi tháng 01 lần. Tất cả CB-GV-CNV đều tham dự đúng 7h30. Họp vào tuần 1 hàng tháng.

-  Họp chuyên môn:  Mỗi tháng 02 lần. Tất cả CB-GV  giảng dạy các môn học ( Có thể lồng ghép với họp hội đồng ).

-  Sinh hoạt tổ chuyên môn: 02 tuần/tháng . Họp theo từng tổ, các thành viên trong tổ phải tham dự. Họp vào tuần 2 và tuần 3 hàng tháng.

- Riêng tổ văn phòng họp mỗi tháng 01 lần, ngoài ra có thể có các cuộc họp do Hiệu trưởng trù trì đột suất.

Các cuộc họp trên nếu có thay đổi về thời gian thì Hiệu trưởng sẽ thông báo cụ thể sau.

Khi cán bộ, giáo viên, nhân viên bị ốm hoặc gia đình có công việc phải nghỉ từ 2 đến 3 ngày trở lên thì phải có đơn xin phép trước khi nghỉ một ngày.                        Khi tổ CM bố trí dạy thay và BGH cho phép thì mới được nghỉ. Nếu nghỉ đột xuất 1 buổi thì báo bằng điện thoại cho BGH, tổ trưởng  và viết đơn xin phép sau.

Điều 15: Thông tin báo cáo

         1. Từ ngày 25 đến 28 hàng tháng các bộ phận có trách nhiệm báo cáo tháng với hiệu trưởng để xây dựng nghị quyết cho tháng sau.

2. Các nhóm lớp báo cáo sĩ số ra lớp vào đầu tháng trong buổi họp Hội đồng trường.

          Hết học kỳ các lớp báo cáo sơ, tổng kết./.

3. Trường mầm non Xuân Sơn có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo thường xuyên hoặc đột xuất với PGD; theo qui định, các báo cáo phải do Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng ký.

 

CHƯƠNG V.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

       Điều 16: Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng, cán bộ, viên chức trường mầm non Xuân Sơn và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

          1. Thời gian làm việc của trường. ( kể cả thời gian đón trẻ sớm, trả trẻ muộn, theo thỏa thuận và nhu cầu của phụ huynh)

          - Mùa hè:

          + Sáng: Đón trẻ từ 6 giờ 30 phút

          + Chiều: Trả trẻ từ 17giờ – 17 giờ 30 phút.

          - Mùa đông:

          + Sáng: Đón trẻ từ 7giờ 00p

          + Chiều: Trả trẻ từ 16 giờ 30 phút – 17 giờ.

          2. Lịch làm việc của BGH.

            Các ngày trong tuần  từ thứ 2 đến thứ 6

          - Hiệu trưởng: Phụ trách chung

          - Hiệu phó 1: Trực từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần khu trung tâm

          - Hiệu phó 2: Trực từ thứ 2 đến thứ 6  thứ hàng tuần khu Mễ Sơn

          Các ngày khác trong tuần có kế hoạch thăm lớp dự giờ , kiểm tra  …

          - Thứ 7 tuần 1 hàng tháng: Họp hội đồng, sinh hoạt chuyên môn.

          - Bản quy chế này có hiệu lực kể từ ngày 6/9/2016. Cán bộ viên chức, lao động trong nhà trường có trách nhiệm thực hiện tốt bản quy chế này.

      

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn các cán bộ, , viên chức và cá nhân có liên quan báo cáo Hiệu trưởng xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Nơi nhận:

- PGD&ĐT Đtriều (b/c);

- CĐ, đoàn thanh niên (p/h)

- CB,GV,NV nhà trường (t/h)

- Cổng TTĐT trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Thị Mến

 

                                

 

 

DANH MỤC HỒ SƠ SỔ SÁCH MẦM NON NĂM HỌC 2015-2016

 

STT

TÊN DANH MỤC

NGƯỜI QUẢN LÝ

1

Sổ tổng hợp theo dõi cán bộ giáo viên, nhân viên

nhân viên HC

2

Sổ kế hoạch chuyên môn (dành cho CBQL)

HT.PHT

3

Sổ kiểm tra đánh giá giáo viên, nhân viên

HT.PHT

4

Sổ theo dõi các khoản thu

Kế toán

5

Sổ quỹ tiền mặt

Kế toán

6

Hồ sơ quản lý tài sản, CSVC, tài chính

Kế toán

7

Sổ theo dõi tài sản, dụng cụ

Kế toán

8

Sổ theo dõi xuất nhập kho thực phẩm

 PHT-  YT

9

Sổ giao nhận thực phẩm hàng ngày

PHT-YT

10

Sổ theo dõi khẩu phần ăn

PHT-YT

11

Sổ lưu mẫu thức ăn

Y TẾ

12

Sổ theo dõi công văn đi

HÀNH CHÍNH

13

Sổ theo dõi công văn đến

HÀNH CHÍNH

14

Sổ nghị quyết nhà trường

Thư ký hội đồng

15

Hồ sơ quản lý nhân sự

NV Hành chính

Tổ chuyên môn

 

1

Nghị quyết sinh hoạt chuyên môn

Tổ trưởng CM

2

Kế hoạch chuyên môn tổ

Tổ trưởng CM

3

Kế hoạch giáo dục năm học

Tổ trưởng CM

Giáo viên

 

1

Sổ theo dõi nhóm, lớp

GV

2

Sổ theo dõi đánh giá trẻ

Gv

3

Sổ chuyên môn ( sinh hoạt CM)

GV

4

Sổ sinh hoạt chuyên môn theo tổ

GV

5

Sổ họp Hội đồng nhà trường

GV

6

Kế hoạch giáo dục theo chủ đề

GV

7

Giáo án giảng dạy

GV

8

Sổ theo dõi tài sản, dụng cụ, công cụ

GV

9

Hồ sơ trẻ

GV

10

Sổ thu và thanh toán

 

Nhân viên

 

1

Sổ họp hội đồng nhà trường

Nhân viên

2

Sổ quỹ nhà trường

Thủ quỹ

3

Sổ khám sức khỏe

 

4

Sổ kiểm thực ba bước