Asset Publisher

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU KHUYẾN HỌC LẦN THỨ II PHƯỜNG XUÂN SƠN NHIỆM KỲ ( 2015-2020)

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU KHUYẾN HỌC LẦN THỨ II PHƯỜNG XUÂN SƠN NHIỆM KỲ ( 2015-2020)

Thực hiện công văn số 04/HD - HKH ngày 15/5/2015 của hội khuyến học thị xã Đông Triều vv '' Tổ chức Đại hội khuyến học cơ sử tiến tới Đại hội khuyến học thị xã lần thứ III ( nhiệm kỳ (2015 - 2020)" Được sự nhất trí của Đảng ủy, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể. Sáng nay, ngày 26 -8 - 2015 tai hội trường UBND phường, Hội khuyến học phường Xuân Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II nhiệm kỳ (2015 - 2020). Về dự hội nghị có Đ/CNguyễn Văn Hùy phó Hội khuyến học thị xã Đông Triều, Đ/C Nguyễn Văn Kỳ Thị ủy viên, BÍ thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Xuân Sơn, cùng các Đ/C trong các ban ngành, đoàn thể và các đại biểu của các chi hôi về dự đông đủ.

       Đ/C Nguyễn Công Miên Phó CT UBND phường, Chủ tịch Hội khuyến học phường Xuân Sơn thay mặt đoàn chủ tịch đọc báo cáo tổng kết và báo cáo kiểm điểm hoạt động của ban chấp hành khóa I  nhiệm kỳ ( 2010- 2015). Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND công tác khuyến học, khuyến tài, xây dưng xã hội học tập đã góp phần khơi dậy, phát huy truyền thống hiếu học và khuyến học trong mỗi gia điình, dòng họ, công đồng dân cư, tác động tích cực đối với sự nghiệp phát triển Giáo dục & Đào tao , góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và xây dựng nông thôn mới. Công tác khuyến học, khuyến tài dần đi vào nề nếp, được nhân dân đông tình ủng hộ. Số hội viên tăng nhanh, đa dạng về thành phần xã hội và độ tuổi. Phong trào xây dựng gia đình hiếu học đã trở  thành phong trào quần chúng sâu rộng, có sức thuyết phục và phát triển bền vững. Một số ban khuyến học làm tốt cả về nội dung và hình thức như dòng họ Nguyễn Đình- Chi II - Ngãnh III;  dòng họ Nguyễn Vũ Cảnh Sen; Ban khuyến học hội hưu Xuân Viên IV.... đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt đông khuyến học, khuyến tài và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Bên cạnh đó những hạn chế cũng được nêu ra để rút kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới .Đó là nhân thức về công tác khuyến học, khuyến tài xây dưng xã hội học tập của một số cán bộ, hội viên chưa đầy đủ, chưa toàn diện. Chất lượng hoạt động ỏ một số chi hội chưa được cao.
           

        Phương hướng, nhiêm vụ chủ yếu công tác khuyến học nhiêm kỳ ( 2015 - 2020): Một là tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức hội, thu hút hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động của hội chi hội và các ban khuyến học;  Hai là đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến  tài góp phần xây dựng xã hôi học tập; Ba là xây dựng và sử dụng quỹ khuyến học; Bốn là công tác tuyên truyền, thi đua, kiểm tra.

          Đại hội đại biểu Hội khuyến học Xuân Sơn lần thứ II đã bầu ra 18 Đ/C tham gia BCH khóa II ( nhiệm kỳ (2015 - 2020). Và Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đị dự Đại hội khuyến học thị xã Đông Triều lần thứ III ( nhiệm kỳ (2015 - 2020).

       Một số hình ảnh :

 

Viếng  bia tưởng niêm các liệt sĩ

 

 Văn nghệ chào mừng hội nghị

Đ/C  PCT UBND phường - Chủ tịch Hội khuyến học phường

khóa I đọc báo cáo

Đ/C PCT Hội khuyến học thị xã phát biểu và chỉ đạo hội nghị

 Đ/C Bí thư Đảng Ủy - CT UBND phường phát biểu và chỉ đạo hội nghị.

BCH Hội khuyến học phường Xuân Sơn khóa II nhiệm kỳ ( 2015 - 2020).

                                                               TTHTCĐ