Asset Publisher

Kỳ họp thứ nhất - Hội đồng nhân dân phường Xuân Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Kỳ họp thứ nhất - Hội đồng nhân dân phường Xuân Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021


Sáng nay ngày 30/6/2016, phường Xuân Sơn đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND

 phường khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Sau khi khai mạc kỳ họp, các đại biểu đã được nghe Thường trực Ủy ban bầu cử phường báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND phường khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu HĐND phường khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND phường. 

Hội đồng nhân dân phường Xuân Sơn khóa XX đã bầu 25 đại biểu trong đó: Đại biểu cơ quan Đảng - 02 đại biểu; Đại biểu chính quyền - 06 đại biểu; Đại biểu chuyên trách Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể - 02 đại biểu; Đại biểu là Công an, quân sự - 02 đại biểu; Đại biểu thuộc thành phần khác (HTX SXKD&DVNN, giáo dục, doanh nghiệp, tôn giáo, đại biểu khu) - 13 đại biểu.

Tiếp đó, trên tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, thẳng thắn, Hội đồng nhân dân phường tiến hành bầu cử các chức danh chủ chốt: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND;

 Trong chương trình làm việc, các đại biểu HĐND huyện đã xem xét, thông qua một số nội dung: Dự thảo nội quy kỳ họp HĐND phường; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp HĐND phường; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc tổ chức kỳ họp thường kỳ năm 2016. Kỳ họp thứ nhất HĐND phường khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh trong kỳ họp thứ nhất:

 

 

 

 

 

***Hồng Hạnh***