Asset Publisher

TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI DÂN

TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI DÂN


TRUNG TÂM  HTCĐ XÃ XUÂN SƠN

TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI DÂN

 

            1. Về công tác bảo vệ môi trường, nhằm phổ biến kịp thời, đầy đủ những quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ hưu, người lao động và quần chúng nhân dân với các khu trong địa bàn xã Xuân Sơn. Để nâng cao nhận thức pháp luật về tài nguyên và môi trường và ý thức tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động... Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường đi vào nề nếp, có trọng tâm, trọng điểm, triển khai đồng bộ và đạt hiệu quả cao.

            2. Tầm quan trọng hiểu được và bảo vệ Biển đảo Việt nam, trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về Biển và hải  đảo, cán bộ, nhân dân cần được nhận thức đầy đủ và có hệ thống về các chính sách về biển của Việt Nam. Theo đó, vai trò của biển và định hướng phát triển đã được khẳng định tại các Nghị quyết Đại hội Đảng V (1982), Nghị quyết Đại hội Đảng VI, VII, VIII, IX, X. Đặc biệt, Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020 với các mục tiêu và định hướng cụ thể đã được chính thức phê duyệt bằng Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09 tháng 02 năm 2007 của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X. Triển khai thực hiện Chiến lược này, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2007 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020. Nghị quyết đã đưa ra các nhiệm vụ chủ yếu và việc tổ chức để thực hiện chiến lược. Trong đó nhấn mạnh, nước ta phải trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, trên cơ sở phát huy mọi tiềm năng từ biển, phát triển toàn diện các ngành, nghề biển với cơ cấu phong phú, hiện đại, tạo ra tốc độ phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả cao với tầm nhìn dài hạn.

            Với xu thế phát triển tốc độ nhanh, cán bộ, nhân dân xã Xuân Sơn cần hiểu rõ, nắm sâu hơn về luật bảo vệ môi trường và biết làm giàu từ những tài nguyên thiên nhiên sẵn có. Trung tâm HTCĐ xã Xuân Sơn đã tham mưu với Đảng ủy - HĐND - UBND mở lớp tư vấn, tuyên truyền về luật bảo vệ môi trường, tìm hiểu về luật biển đảo Việt Nam tại các thôn - xóm, lớp học được cán bộ, nhân dân các thôn - xóm đồng thuận ủng hộ, tham gia học, trao đổi sôi nổi. Góp phần nhà nhà, người người, mỗi gia đình tự mình trong việc giữ gìn môi trường, bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp, giữ gìn tài nguyên, khoáng sản sẵn có của quê hương Đông Triều nói chung, Xã Xuân Sơn nói riêng để phát triển vững mạnh, lâu dài.

                                      TRUNG TÂM  HTCĐ XÃ XUÂN SƠN