Kết quả hoạt động tháng 5/2018


TRUNG TÂM HTCĐ

PHƯỜNG XUÂN SƠN

–––––––––––––––

Số: 06/BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––

 

 

     Xuân Sơn, ngày 25 tháng 5  năm 2018

 

           

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

  THÁNG 5/2018

 

I. Đánh giá khái quát tình hình Trung tâm HTCĐ tháng 5/2018

1. Thuận lợi:

+ Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các khu.

+ Ban giám đốc có sự đoàn kết cao, nhất trí trong công việc.

+ Nhân dân đồng thuận, ham học hỏi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương.

2. Khó khăn:

+ Cơ sở vật chất chưa đủ đáp ứng với nhu cầu học tập của các khu.                       

+ Nhân dân còn bận nhiều công việc.

+ Nhận thức của một số người dân còn nhiều hạn chế.

3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

TT

Nội dung

Số lớp

Thời gian

Lượt người

Đơn vị phối hợp

1

Học chương trình xóa mù chữ

 

 

 

 

Từ 26/4/2018

đến

25/5/2018

 

 

 

2

Học nghề ngắn hạn

 

 

 

3

Các chuyên đề

 

 

 

 

a, Giáo dục pháp luật

 

 

 

 

b, Giáo dục sức khỏe

04

137

Trạm y tế phường; Trường THCS.

 

c, Giáo dục môi trường

 

 

.

 

d, Văn hóa xã hội

09

2.169

Trường THCS, Trường tiểu học; Trường Mầm non.

 

e, Phát triển kinh tế

 

 

 

 

f, Giáo dục kỹ năng sống

 

 

 

4

Hoạt động văn nghệ, thể thao

 

 

 

5

Hoạt động của các câu lạc bộ

01

24

Câu lạc bộ Tiếng Anh trường THCS Xuân Sơn.

6

Phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh

 

 

 

 

TỔNG

14

 

2.330

 

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TTHTCĐ trong tháng 6/2018

     1. Dự kiến các hoạt động                  

- Giáo dục truyền thống thông qua các ngày lễ lớn trong tháng 6/2017

- Tổ chức các hoạt động thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương, đáp ứng nhu cầu người học.

- Tuyên truyền giáo dục công tác bảo vệ môi trường khu, xóm.

- Tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự an ninh, an toàn giao thông, mọi người đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy, xe đạp điện.

- Tổ chức các lớp học bơi miễn phí cho các em học sinh trên toàn địa bàn phường.

- Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

- Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ.

- Tiếp tục duy trì lớp thể dục dưỡng sinh cho người cao tuổi.

- Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương.

- Giáo dục môi trường, vệ sinh đồng ruộng, tích cực sử dụng chế phẩm sinh học thân thiện với môi trường.

- Tổ chức cho nhân dân và học sinh trên toàn địa bàn phường đọc sách trong Thư viện tại Trung tâm văn hóa phường.

2. Đối tượng tham gia

- Toàn bộ thành viên (Ban giám đốc, các giáo viên) của Trung tâm HTCĐ phường Xuân Sơn.

- Các Trường: Mầm non - Tiểu học - Trung học cơ sở.

- Các ban ngành đoàn thể của 07 khu trên địa bàn.

- Toàn bộ nhân dân trong phường Xuân Sơn.

3. Thời gian tổ chức:

- Tháng 6 năm 2018

4. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục, chỉ đạo Đảng ủy, UBND, HĐND phường.

- Trung tâm HTCĐ phường Xuân Sơn thực hiện.

- Trung tâm HTCĐ phường Xuân Sơn phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện.

5. Kinh phí:

- Hoạt động Trung tâm HTCĐ phường, UBND, xã hội hóa.

III. Các đề xuất, kiến nghị: 

- Không

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND phường (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

T.M TRUNG TÂM HTCĐ

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Công Miên

 

 

 


No comments yet. Be the first.