Báo cáo kết quả hoạt động tháng 5/2020


TRUNG TÂM HTCĐ

PHƯỜNG XUÂN SƠN

–––––––––––––––

Số: 06/BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––

 

     Xuân Sơn, ngày 25 tháng 5  năm 2020

 

           

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

  THÁNG 5/2020

 

I. Đánh giá khái quát tình hình Trung tâm HTCĐ tháng 5/2020

1. Thuận lợi:

+ Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các khu.

+ Ban giám đốc có sự đoàn kết cao, nhất trí trong công việc.

+ Nhân dân đồng thuận, ham học hỏi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương.

2. Khó khăn:

+ Cơ sở vật chất chưa đủ đáp ứng với nhu cầu học tập của các khu.                       

+ Nhân dân còn bận nhiều công việc.

+ Nhận thức của một số người dân còn nhiều hạn chế.

3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

 

TT

Nội dung

Số lớp

Thời gian

Lượt người

Đơn vị phối hợp

1

Học chương trình xóa mù chữ

 

 

 

 

Từ 26/4/2020

đến

25/5/2020

 

 

 

2

Học nghề ngắn hạn

 

 

 

3

Các chuyên đề

 

 

 

 

a, Giáo dục pháp luật

 

 

 

 

b, Giáo dục sức khỏe

03

105

Trạm y tế phường.

 

c, Giáo dục môi trường

03

92

Nhân dân 07 khu trên địa bàn phường.

 

d, Văn hóa xã hội

08

1.930

Trường THCS Xuân Sơn, Đoàn thanh niên phường, Nhân dân 07 khu của phường Xuân Sơn.

 

e, Phát triển kinh tế

 

 

 

 

f, Giáo dục kỹ năng sống

 

 

 

4

Hoạt động văn nghệ, thể thao

 

 

 

5

Hoạt động của

 các câu lạc bộ

 

 

 

6

Phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh

 

 

 

 

TỔNG

14

 

2.127

 

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của Trung tâm HTCĐ trong tháng 6/202

1. Dự kiến các hoạt động                  

- Tiếp tục tuyên truyền sức khỏe, VSATTP, tuyên truyền pháp luật, bảo vệ môi trường, nghiêm chỉnh thực hiện ATGT, các tệ nạn xã hội, an toàn thực phẩm.

- Phối hợp tổ chức tiêm phòng vacxin, uống vitamin A cho trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn;

- Phối hợp tổ chức các hoạt động văn nghệ, Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6/2020.

- Tiến hành các hoạt động thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

- Duy trì GD bảo vệ môi trường: Ngõ xóm phong quang, đường làng sạch đẹp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Covid - 19

- Duy trì kết hợp với đài truyền thanh xã tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân các phương pháp phòng chống dịch bênh covid-19

- Duy trì và hoạt động đều đặn các Câu lạc bộ.

2. Đối tượng tham gia

- Toàn bộ thành viên (Ban giám đốc, các giáo viên) của Trung tâm HTCĐ phường Xuân Sơn.

- Các Trường: Mầm non - Tiểu học - Trung học cơ sở.

- Các ban ngành đoàn thể của 07 khu trên địa bàn.

- Toàn bộ nhân dân trong phường Xuân Sơn.

3. Thời gian tổ chức:

- Tháng 6 năm 2020.

4. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục, chỉ đạo Đảng ủy, UBND, HĐND phường.

- Trung tâm HTCĐ phường Xuân Sơn thực hiện.

- Trung tâm HTCĐ phường Xuân Sơn phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện.

5. Kinh phí:

- Hoạt động Trung tâm HTCĐ phường, UBND phường, xã hội hóa từ các ban ngành.

III. Các đề xuất, kiến nghị: 

- Không

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND phường (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

T.M BGĐ TTHTCĐ PHƯỜNG

P.GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Kiên Cường


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu