KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/2016

- Căn cứ vào sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đông Triều;
- Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Xuân Sơn;
- Căn cứ tình hình thực tế của địa phương;
- Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Trung tâm HTCĐ phường Xuân Sơn;
Trung tâm HTCĐ phường Xuân Sơn xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 01/2016 cụ thể như sau:


     1.Mục đích, yêu cầu:

1) Tiếp tục phục vụ đầy đủ nước tưới cho cây vụ đông. Tổ chức giao giống lúa cho các khu đã đăng ký để phục vụ cho sản xuất vụ xuân 2016. Xây dựng lịch gieo trồng vụ xuân 2016.

2) Tiếp tục thu các loại thuế, quỹ còn tồn đọng. Triển khai thu thuế khoán 2016 đối với các hộ kinh doanh.

3) Tổng hợp kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; tổng hợp kết quả điều tra bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Giải quyết kịp thời hồ sơ cho các đối tượng.

4) Giải quyết kịp thời, đúng quy trình thủ tục hành chính, đặc biệt là lĩnh vực đất đai. Tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành sớm bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư dự án Nâng cấp quốc lộ 18A đoạn qua địa bàn phường.

5) Duy trì công tác đưa tin, viết bài tuyên truyền, chú trọng tới nêu gương điển hình các cá nhân, tập thể trong phong trào thi đua. Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Bính Thân và tổ chức các hoạt động lễ hội xuân 2016.

6) Xây dựng chương trình công tác năm 2016. Phối hợp tổ chức tốt kỳ họp thứ 15 HĐND phường khóa XIX. Chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ hội nghị tổng kết thi đua khen thưởng.

7) Công an – Quân sự, Bảo vệ dân số, dân quân tự vệ phường tăng cường công tác phối hợp nắm tình hình địa bàn, quản lý chặt chẽ đối tượng thuộc diện quản lý. Xây dựng kế hoạch các đợt cao điểm.

      2. Đối tượng tham gia

            - Toàn bộ thành viên (Ban giám đốc, các giáo viên) của Trung tâm HTCĐ phường Xuân Sơn.

            - Các ban ngành đoàn thể của 7 khu trên địa bàn.

            - Toàn bộ nhân dân, học sinh các trường trên địa bàn phường Xuân Sơn.  

     3. Thời gian, địa điểm tổ chức

     - Thời gian thực hiện: Từ 26/12/2015 – 25/01/2016.

    - Địa điểm: Tại nhà văn hóa 7 khu; Hội trường UBND phường Xuân Sơn; Trạm y tế; Trường Tiểu học, Mầm non, THCS; các cơ quan xí nghiệp trên địa bàn phường. 

 

    4. Tổ chức thực hiện

   - Ban giám đốc TT HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 01/ 2016 năm học 2015-2016; Báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND phường Xuân Sơn  nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để TTHTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.

   - Các học viên cần bố trí sắp xếp thời gian để kế hoạch hoạt động của TTHTCĐ đạt kết quả tốt.

 * Lực lượng phối kết hợp:

- Các ban ngành đoàn thể của 7 khu trên địa bàn: Các trường THCS; TH; MN; Ban văn hóa phường; trạm y tế phường; Toàn bộ nhân dân trên địa bàn phường Xuân Sơn.

   5. Kinh phí tổ chức

         - TT HTCĐ phường  Xuân Sơn.

          - UBND phường Xuân Sơn..

          - Xã hội hóa.

 Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 01/ 2016 năm học 2015-2016. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm để TT HTCĐ phường  hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra./.

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND phường (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ phường;

- Trung tâm HTCĐ phường (t/h;

- Lưu.

TRUNG TÂM HTCĐ PHƯỜNG XUÂN SƠN

GIÁM ĐỐC

  

 

 

 

  

 

 

Nguyễn Công Miên

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu