TỜ TRÌNH THAY THẾ NHÂN SỰ GIÁM ĐỐC TT HTTCĐ


 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN SƠN

______________

SỐ: 77 / TTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________

 

TỜ TRÌNH

“V/v thay thế nhân sự Giám đốc trung tâm học tập cộng đồng xã Xuân Sơn”

______________

 

Kính gửi:        - UBND huyện Đông Triều

- Phòng Giáo dục $ Đào tạo huyện Đông Triều

Căn cứ quyết định số: 893/QĐ – UBND ngày 20/6/2012 của UBND huyện Đông Triều

“V/v phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ phó chủ tịch UBND xã Xuân Sơn khóa XIX,  nhiệm kỳ 2011 - 2016”.

Thực hiện văn bản số 297/ SGD ĐT – GDCN& TX ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Sở

 Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh “V/v hướng dẫn hoạt động của TTHTCĐ”;

            Theo hướng dẫn về cơ cấu tổ chức và nhân sự của ban giám đốc TTHTCĐ: Gồm 01 giám đốc và 02 phó giám đốc;

            Theo đề nghị của trung tâm học tập cộng đồng xã Xuân Sơn, do luân chuyển công tác:

-         Ông Nguyễn Văn Tiến là Phó chủ tịch UBND xã, Giám đốc Trung tâm học tập cộng

đồng đã chuyển sang vị trí mới, thôi giữ chức Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2012.

            Vậy UBND xã Xuân Sơn kính trình UBND huyện, Phòng giáo dục & Đào tạo huyện Đông Triều xem xét tình hình thực tế và ra quyết định thay thế, bổ sung Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng xã Xuân Sơn.

 

Nơi nhận:

-         Như kính gửi

-         Lưu UBND xã

TM.UBND XÃ XUÂN SƠN

Chủ tịch

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thành

 

 

 Các thông tin khác: