KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/2016 

- Căn cứ vào sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đông Triều; - Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Xuân Sơn; - Căn cứ tình hình thực tế của địa phương; - Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân; - Căn cứ tình hình hoạt động của Trung tâm HTCĐ phường Xuân Sơn; Trung tâm HTCĐ...